JAUNUMI
Māra Špicberga
11.07.2019
30.07. Dvēseles antropoloģija. Ja esi vasarā pilsētā, neturi dvēseli mūros! http://jardi.lv/?lapa=seminari#s33
Māra Špicberga
06.02.2019
27.02. Kāds ir tavs motīvs? Motivācijas diagnostika http://jardi.lv/?lapa=seminari#s36

Atpakaļ
PERSONĪBU ATTĪSTĪBA
Uzņēmuma iekšējo treneru sagatavošana

Uzņēmumi, kas domā par sistemātisku un augstvērtīgu savu darbinieku attīstību, rūpējas par to, lai sagatavotu augsti kvalificētus uzņēmuma iekšējos trenerus. Treniņu kurss sniedz iespēju sistemātiski un padziļināti apgūt prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas mācību programmu, treniņu un mācību materiālu izveidei. Dalībnieki apgūst teorētisko un praktisko nodarbību plānošanu un izmēģina savas pasniedzēja prasmes praktiskos uzdevumos.
Jūsu ieguvumi:
 • Apgūtas un attīstītas prasmes, kas nepieciešamas labam trenerim
 • Gūta izpratne par jaunas mācību programmas izveidi
Nodarbību norise:
1. Modulis: Mācību programmu un materiālu izveides nodarbība:
 1. Mācību kursa mērķu un uzdevumu izvirzīšana.
 2. Mācību kursu atbilstības kvalifikācijas prasībām noteikšana.
 3. Mācību kursa tematiskā plānošana.
 4. Teorētisko, praktisko nodarbību un prakses plānojums.
 5. Mācību kursa apguves rezultātu pārbaudes metodika un plānojums (pārbaudes darbi, ieskaites, eksāmeni, testi utt.).
 6. Mācību kursa materiālu sagatavošana:
  • Mācību materiāli kursantiem - studiju materiāli, praktisko darbu materiāli, darba burtnīcas, uzdevumi, pārbaudes jautājumi;
  • Palīgmateriāli trenerim - nodarbību vadīšanas metodika, prezentācijas, risinājumi.
  • „Mājas darbs”- praktiskais mācību un/ vai pasniedzēja studiju/ darba materiāls, tā izvērtēšana un aizstāvēšana
2. Modulis: Pasniedzēju sagatavošanas nodarbības:
 1. Pasniedzēja darba paņēmieni, metodika un metodes, to praktiskās pielietošanas efektivitāte: demonstrēšana, diskusija, eseja, daudzveidīgie jautājumi, pētījums (zinātniski pētnieciskais darbs), prāta vētra, problēmu risināšana, saruna (mācību dialogs), situācijas analīze, spēles metode, spēles nozīme mācību procesā, spēles ,lomu spēle, imitācijas spēles, vizualizēšana, IT lietošana, stāstījums / lekcija, uzdevumu risināšana, mācību diskusijas, kooperatīvās mācīšanās veidi.
 2. Labam nodarbību vadītājam nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas:
  • profesionālās izaugsmes nodrošināšanā,
  • partnerattiecību veidošanā ,
  • vides veidošanā, kurai raksturīga līdzdalība,
  • multisensoru  pieeju veidošanā un pielietošanā ,
  • grupas darbības instrumentēšanā, nodrošināšanā, vadībā;
  • kopsakarības un viengabalainas uztveres veidošanā.
 3. Prezentācijas prasmju apguve.
 4. Nodarbību plānošana, sagatavošana un vadīšana.
 5. Saskarsmes prasmes un attieksme pret audzēkni kā klientu.
 6. Psiholoģiskie aspekti darbā ar grupu un grupas dinamika.
 7. Drošības aspekti nodarbībās.
 8. „Mājas darba”- praktiskās nodarbību vadīšanas paņēmienu demonstrēšana
3.  Modulis: Komandas veidošanas treniņi:
 1. Izpratne par komandas veidošanas treniņu būtību un atbilstību komandas attīstības stadijai, komandas situācijai un uzņēmuma/ iestādes vajadzībām.
 2. Komandas treniņu veidi, struktūra, norises plānošanas un vadīšanas principi.
 3. Trenera darbs atbilstošākā treniņa veida noteikšanā un izvēlē.
 4. Teorētisko un  praktisko komandas nodarbību plānošana un vadīšana, izmantojamās mācību metodes un paņēmieni.
 5. Praktiskā treniņa uzdevumu un materiālu sagatavošana:
 • Mācību materiālu sagatavošana treniņu dalībniekiem- studiju materiāli, praktisko darbu materiāli, darba burtnīcas, uzdevumi dabā un telpās, pārbaudes jautājumi;
 • Palīgmateriālu sagatavošana trenerim- nodarbību vadīšanas metodika, prezentācijas, risinājumi;
 • Treneri un asistenti, darbs ar asistentiem komandas treniņu izveidē un vadīšanā.
 1. „Mājas darbs”- praktiskais treniņa darba materiāls, tā izvērtēšana un aizstāvēšana.
Nodarbību norise
Aktīvs prasmju apguves treniņš. Ļoti noderīgs varētu būt DiSC uzvedības stilu apguves kurss praktiskai pielietošanai darbā ar audzēkņiem/ kursantiem, kas varētu veidot 1 papildus dienu (8 stundas) ar iespēju katram kursa dalībniekam aizpildīt DiSC testu un iegūt savas uzvedības profila aprakstu
Norises ilgums
Pamata kursa ilgums: Katra moduļa norises ilgums: 2 x 2 dienas (32 stundas). Ievērojot attīstāmo prasmju līmeni un vajadzību specifiku, iespējams sagatavot saīsinātu kursu mazākam dienu skaitam, atbilstoši individuālām vajadzībām un vēlmēm. Iespējama kursu norise vairākos īsākos posmos, dalot kursu pa moduļiem un katrā nodarbību reizē strādājot 3-4 stundas.
 
Arnolds
Brūders
Arnolds Brūders
Biznesa vadības treneris

ATTĀLINĀTI RISINĀJUMI

TESTI

PERSONĪBU ATTĪSTĪBA

KOMANDAS ATTĪSTĪBA

PĀRDOŠANA UN SERVISS

PROGRAMMU CIKLS "GUDRAIS VADĪTĀJS"

KONSULTĀCIJAS


Pieteikties


 
Developer: Developped by Insbergs © Jardi, 2021. All rights reserved.
Designed by Evita Eidinta